• Tot op heden is de wet betreffende transseksualiteit (2007) van kracht waarbij medische attesten gevraagd worden voor voornaams- en geslachtswijziging.
  • Een genderpasje kan worden aangevraagd bij het Transgender Infopunt.

Let op: de hierna beschreven informatie heeft betrekking op de huidige wetgeving rond voornaam- en geslachtswijziging, volgens de Wet betreffende de transseksualiteit van 2007 (verder transwet). Een nieuw wetsontwerp is recent (9/5/2017) goedgekeurd in de commissie justitie, maar het is nog niet bekend wanneer deze in werking zal treden. De hieronder beschreven procedures zijn momenteel dus nog steeds van toepassing. Van zodra het momenteel voorliggend wetsontwerp dat deze voorwaarden schrapt van kracht is, zullen deze pagina’s worden aangepast.

Wijziging voornaam

Heel wat transpersonen willen graag hun voornaam wijzigen. Voor transpersonen is dit sinds de transgender wetgeving van 2007 een recht, op voorwaarde dat men gestart is met hormoontherapie. Men moet geen geslachtsoperatie of andere ingrepen doorlopen hebben om hiervoor in aanmerking te komen, maar er is een medisch attest van de endocrinoloog en van de psychiater nodig. Voor personen die hier niet aan voldoen, is een voornaamswijziging nog steeds een gunst, die dus in theorie ook kan geweigerd worden. Men volgt dan de gewone procedure voor voornaamswijziging, die helaas ook duurder is. Een gedetailleerde beschrijving van het aanvragen van een geslachtswijziging is hier terug te vinden.

Wijziging geslacht

Sinds de transgender wetgeving van 2007 is een geslachtswijziging voor transpersonen een recht, mits men aan bepaalde strenge voorwaarden voldoet. Om hiervoor in aanmerking te komen moet men ‘de voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging hebben tot het andere geslacht te behoren dan datgene vermeld in de akte van geboorte’, en ‘lichamelijk zodanig aan het andere geslacht zijn aangepast als uit medisch oogpunt mogelijk en verantwoord is’. Concreet betekent dit dat men moet gesteriliseerd zijn (testesverwijdering of verwijdering van baarmoeder en eierstokken. Genitale chirurgie is geen wettelijke eis. Een geslachtswijziging kan aangevraagd worden met een medisch attest van de chirurg en de psychiater. Een gedetailleerde beschrijving van het aanvragen van een geslachtswijziging vindt u hier.

Volgens een recente uitspraak (6 april 2017) veroordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens Frankrijk omwille van hun sterilisatie-eis (drie samengevoegde zaken tegen Frankrijk: A. P., E. Garçon en S. Nicot) [1] . Deze eisen worden bijgevolg geschrapt in het wetsontwerp voor de nieuwe transgenderwet. Het is nog niet bekend wanneer deze in werking zal treden, maar we passen deze pagina’s aan indien de nieuwe wet in werking treedt.

[1] Zie http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172556  (enkel in het Frans)