U krijgt toegang tot de website transgenderzorg.be van het Transgender Infopunt en tot de informatie op deze site op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, de voorwaarden op deze pagina “gebruiksvoorwaarden” integraal aanvaardt.

Door de website transgenderzorg.be en de informatie erop te raadplegen, aanvaardt u automatisch en integraal deze voorwaarden.

1. Informatie

1.1. Deze site kwam tot stand in nauwe samenwerking met experts op het vlak van transgenderzorg, en werd met veel zorg samengesteld. Ofschoon wij redelijke inspanningen doen om op deze website juiste en up-to-date informatie te plaatsen, kan deze website onvolledigheden, verouderde informatie of typografische fouten bevatten. Het Transgender Infopunt waarborgt derhalve op geen enkele manier de volledigheid of juistheid van de informatie op deze website. Het Transgender Infopunt wijst tevens elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor fouten, vergissingen of tekortkomingen in de inhoud van deze website.

1.2. U gebruikt deze website uitsluitend op uw eigen risico. Noch het Transgender Infopunt, noch enige andere derde partij betrokken bij de creatie, de productie of de terbeschikkingstelling van deze website, kan worden aansprakelijk gesteld voor om het even welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg zou zijn van uw toegang tot of uw gebruik van deze website.

1.3. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, wordt de inhoud van deze website u verschaft zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende waarborg van welke aard.

1.4. Deze website is geen commerciële site maar kadert in een projectsubsidie van de Vlaamse overheid, passend in het kader van het gelijkekansenbeleid van de Vlaamse overheid.

1.5. De informatie op deze website is tenslotte in geen enkel geval bedoeld ter vervanging van medisch, juridisch of psychologisch advies en beoogt geenszins instructies te verstrekken op grond waarvan u zou kunnen afzien van de raad en expertise van beroepsmensen in elk van deze sectoren en disciplines.

2. Links en verwijzingen

Deze website transgenderzorg.be bevat hyperlinks naar andere sites, informatie en contactgegevens van derden. Deze worden ter goeder trouw aangeboden en de opname van deze informatie op de site transgenderzorg.be is geenszins te beschouwen als een kwaliteitslabel of garantie voor kwaliteit. Het Transgender Infopunt geeft geen garantie noch aanvaardt de site transgenderzorg.be enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, behandelingen e.a.
Het Transgender Infopunt aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de informatie op de site transgenderzorg.be en/of pagina’s van derden waarnaar wordt doorgelinkt. Aan dit aanbod van derden kunnen overigens geen rechten worden ontleend.

3. Licentie

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie.

Dit houdt in dat u vrij bent om het werk te delen onder de volgende voorwaarden:

  • Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. U mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met uw werk of uw gebruik van het werk.
  • Niet Commercieel — U mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
  • Geen Afgeleide Werken — U mag het veranderde materiaal niet verspreiden als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd.